Kameňák


Délka toku                                       L = 7,67 km celkem, z toho 5,529 km teče v k.ú Vlčková a 1,741 km v k.ú. Kašava před svým soutokem s Dřevnicí

Plocha povodí                                 P = 7,965 km²

Průměrný průtok (roční)                 Qa = 0,094 m³/s

Pramen                                           lokalita Zaňáková (katastr Vlčková) v nadmořské výšce 580 m n.m.

Ústí                                                  do Dřevnice v Kašavě ve výšce 320 m n.m.

Hydrologické pořadí:                       4-13-01-0060;  ID DIBAVOD: 408 000 000 100;  ID CEVT:  10 200 064  500 064 345

Správa VT:                                      Lesy ČR, s.p. správa toků - oblast povodí Moravy, 755 01 Vsetín


Průvodní list útvaru povrchových vod Plánu oblasti povodí Moravy Dřevnice od pramene


Dílčí povodí Základní hydrologické údaje
Kameňák - ústí do Dřevnice v Kašavě

Plocha povodí  A = 7,965 km2

Průměrný roční úhrn srážek Pa = 860 mm

Průměrný roční průtok  Qa = 0,094 m3/s

Průtok Q100 = 22,0 m3/s

Průběh toku Kameňáku

Hlavním recipientern katastrálního území obce Vlčková je vodní tok Kameňák. Kameňák   pramení   na  jižních   svazích  Hostýnských   vrchů,  severně  nad  obcí  Vlčková, pod Oklukem (605 m) v nadmořské výšce 580 m. Protéká údolní nivou a na jižnim okraji zastavěného území obce Kašava, těsně nad vzdutím vodní nádrže Slušovice, se vlévá zprava do vodniho toku Dřevnice. Kameňák protéká sevemá částí katastrálního území  obce Vlčková ve směru sever - jih, severní částí zastavěného území obce ve směru západ - východ, jižní částí zastavěného území obce a jižní částí katastrálniho území pak ve směru sever-jih. Potok Kameňák ma bystřinný charakter, za povodně v červenci 1997 byl v důsledku přívalových srážek značně poškozen. K hlavním škodám došlo v zastavěném území obce Vlčková, kde byla podemleta a částečně destruována jak státní silnice, tak místní komunikace a řada dalších objektů, vesměs obytných budov. Tyto povodňové škody byly odstraněny úpravami, provedenými ve třech etapách v letech  1999-2004, na základě projektových dokumentací  :

,,HB Kameňák ve Vlčkové I" (Ing. Gric, 01/1999) - úseky toku km 3,190 - 3,265; 3,360 - 3,341; 3,488 - 3,520; 3,630 - 3,870;

,,HB Kameňák ve Vlčkové II" (ATELIER FONTES s.r.o., 6/2000 - úseky toku 3,071 - 3,190; 3,265 - 3,370; 3,431 - 3,511; 3,520 - 3,650;

,,Vlčková - HB Kameňák Ill" (ATELIER FONTES s.r.o., 10/2001 - usek toku 2,431 - 3,071.

 

Zastavěným  územím  obce  Vlčková  po  provedených  úpravách  protéká  vodní  tok Kameňák :

ř.km 2,431 - 2,484 - lichoběžníkové koryto s šířkou ve dně 2,60 - 2,30 m, pravobřežní kamenné zdi, levobřežní kam. patka,

ř.km 2,484 - 2,555 - lichoběžníkové koryto s šířkou ve dně 2,30 -2,0 m, pravobřežní i levobřežní kamenné zdi,

ř.km 2,555 - 2,642 - lichoběžníkové koryto s šířkou ve dně 2,0 -2,90 m, pravobřežní kamenné zdi, levobřežní kam. patka,

ř.km 2,642 - 2,683 - lichoběžníkové koryto s šířkou ve dně 2,90 m, pravobfezni i levobřežní kamenné zdi,

ř.km 2,683 - 2,897 - lichoběžníkové koryto s šířkou ve dně 2,0 -2,60 m, pravobřežní i levobřežní kamenné patky,

ř.km 2,897 - 3,002 - lichoběžníkové koryto s šířkou ve dně 2,0 m, levobřežní kamenné zdi, pravobřežní kam. patka,

ř.km 3,002 - 3,071 - lichoběžníkové koryto s šířkou ve dně 1,70 - 2,80 m, pravobřežní i levobřežní kamenné zdi

Podélný sklon proměnlivý od 0,12 % (krátké úseky) až po 5,18 % (balvanitý skluz), proměnný sklon se pohybuje kolem 2 %.

ř.km 3,071 - 3,265 - lichoběžníkové koryto s sířkou ve dně 3,0 - 4,50 rn, pravobřežní i levobřežní kamenné zdi

ř.km 3,265 - 3,370 - složené lichoběžníkové koryto s pravobřežní opěmou zdí, s šířkou ve dně 4,0 - 2,70 m, čtyři příčné prahy výšky 0,16 m,

  ř.km 3,370 - 3,651 - lichoběžníkové koryto s šířkou ve dně 2,60 - 4,40 m, pravobřežní i levobřežní opěrné zdi z lomoveho kamene, 9 příčných prahů výšky 0,20 -0,21 m.

Podélný sklon 1,0 % - 1,14 %.

ř.km 3,651 - 3,870 - lichoběžníkové koryto s pravobřežní i levobřežní opěrnou zdí z lomového kamene,

Úprava koryta v úseku ř.km 2,431 - 3,651 byla provedena pro převedení Q50 = 15,50 m3/s

Zastaveným územím obce Vlčková protékají i bezejmenné pravostranné a levostranné přítoky vodniho toku Kameňák. Levostranné bezejmenné přítoky vodního toku Kameňák jsou v dolní části toku z převážné části zatrubněny.

Kameňák s přítoky je ve správě Lesy ČR, s.p. - oblastní ředitelství - jižní Morava. Občasné vodní toky jsou ve správě obce Vlčková.

Severně nad zastavěným územím obce Vlčková je na levostranném bezejmenném přítoku, který ústí do vodniho toku Kameňák v ř.km 3,825 vybudovaná požární nádrž, která je v majetku i ve správě obce Vlčková.

Technické údaje :

celkový objem nádrže          3 300 m3

zatopená plocha                   3 150 m2

šířka hráze v koruně               3,00 m

max. hloubka nádrže             1,90 m

Q100 dle PD (1964)              6,80 m3/s

Přítoky Kameňáku

Kameňák má v zájmovém území 12 malých přítoků, mezi nimiž jsou menší potoky, bezejmenné přítoky, nebo pouze výrazné údolnice, které soustřeďují odtoky vody. Bezejmenné pravostranné i levostranné přítoky protékají severní částí obce neupravenými koryty. Všechny přítoky jsou ve správě Lesy ČR, s.p..


Ráztoka

Hydrologické pořadí:    4-12-02-1230;  ID DIBAVOD: 407 730 000 100;  ID CEVT:  10 197 255   500 061 581

je potok pramenící v severní části katastru Vlčkové a tekoucí západné do obce Ráztoka a Rusava. Je levostranným přítokem Rusavy v obci Rusava. Ráztoka je zastaralé nářeční pojmenování označující potůček tekoucí horským strmým údolím a přeneseně pak i údolí samotné (nejčastěji podlouhlé, s příkrými stěnami). Bylo také užíváno ve významu ‚místo, kde se rozdělují cesty, kde se „roztékají“ potoky. Pramení Pod Šarmankou ve výšce 524 m n.m. západně od sedla Okluku (nedaleko pramene Červenky, která naopak odtéká na východ do Držkové).

Na potoku byla vybudovaná VN Rusava, která je průtočná a zajišťuje dostatečnou ochrannou retenci pro Osadu pod Grúněm (místní část Vlčkové) kterou následně Ráztoka obtéká severním okrajem.

Ráztoka je ve správě Lesy ČR s.p. - oblastní ředitelství jižní Morava ve Zlíně.


Další bezejmenné vodní toky a přítoky v katastru Vlčkové

 

Bezejmenné přítoky Kameňáku

 

Identifikátor toku  

ID toku (CEVT)  

Identifikátor recipientu  

Název recipientu  

1.

408 000 000 200

10 198 147

408 000 000 100

Kameňák

2.

408 000 000 400

10 200 754

408 000 000 100

Kameňák

3.

408 000 000 500

10 202 568

408 000 000 400

 

4.

408 000 000 800

10 186 940

408 000 000 100

Kameňák

5.

408 000 001 000

10 191 162

408 000 000 100

Kameňák

6.

408 000 001 200

10 192 631

408 000 000 100

Kameňák

7.

408 000 001 400

10 196 253

408 000 000 100

Kameňák

8.

408 000 001 600

10 190 230

408 000 000 100

Kameňák

9.

408 000 001 800

10 206 974

408 000 000 100

Kameňák

10.

408 000 002 000

10 199 824

408 000 000 100

Kameňák

11.

408 000 002 200

10 206 063

408 000 000 100

Kameňák

12.

408 000 002 400

10 197 150

408 000 000 100

Kameňák

13.

408 000 002 600

10 200 113

408 000 000 100

Kameňák

 

Bezejmenné přítoky Ráztoky

Poř. Identifikátor toku   ID toku (CEVT)   Identifikátor recipientu   Název recipientu  
1. 407 730 000 200 10 208 388 407 730 000 100 Ráztoka
2. 407 730 000 400 10 205 456 407 730 000 100 Ráztoka
3. 407 730 000 600 10 207 558 407 730 000 100 Ráztoka
4. 407 730 000 700 10 187 469 407 730 000 600  
5. 407 730 000 800 10 194 112 407 730 000 700  
6. 407 730 001 200 10 197 518 407 730 000 100 Ráztoka
7. 407 730 001 700 10 190 231 407 730 001 200  
8. 407 730 001 900 10 199 806 407 730 001 200  

 

Vodní toky ve Vlčkové