Popis správního území obce Vlčková


Obecní úřad Vlčková
Vlčková 136, 763 19 Kašava - Vlčková

Telefon: 577 467 246; mobil : 606 619 900

web:  info@vlckova.cz ; starosta@vlckova.cz ;  www.vlckova-obec.cz


Zeměpisné souřadnice (WGS 84):             49°18′38″ s. š., 17°45′48″ v. d.


Nadmořská výška:                                      377 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území katastru obce je 1 090 ha.


Počet obyvatel obce  činí 410, z toho:

 • Děti do 14 - ti let                                        63
 • Ekonomicky aktivní (14 – 59 let)              267
 • Ekonomicky neaktivní (60 a více)              80

Obec Vlčková leží 15 kilometrů severovýchodně od krajského města Zlín. Spojení s městem obstarává pravidelná autobusová linka. Údolí, kde se obec rozkládá, odvodňuje potok Kameňák a je lemováno kopci chráněné krajinné oblasti Hostýnských vrchů. V okolí obce se nachází důležité přírodní lokality – chráněná krajinná oblast Bzová a Ondřejovsko. V lesích nad obcí je rekreační středisko pod PardusemRusava, s napojením na turistické cesty směrem na Svatý Hostýn, Troják, anebo Tesák. Na trasách a lesních chodnících jsou vybudovány odpočívadla a studánky. Západním směrem leží zřícenina hradu Lukov, nebo dále ZOO Zlín Lešná. Přímo v obci Vlčková je několik původních valašských dřevěnic a kaplička s křížkem. Vybudován byl areál přírodního koupaliště, kde se také odehrávají již tradiční akce – Vlčkovská lávka a Pohádkový les. V obci je aktivní sbor dobrovolných hasičů.

Na území obce Vlčková našly vhodné podmínky pro svoji činnost i podnikatelské subjekty ve dřevovýrobě, nábytkářství, zemědělství, chovatelství, pohostinství a v dalších službách. Liniové sítě technické infrastruktury (případně liniové stavby a zařízení technické infrastruktury, nebo liniové stavby a zařízení technické vybavenosti): tj. stavby a zařízení pro zásobování vodou, odvedení a likvidaci odpadních a dešťových vod, zásobování elektrickou energií a zemním plynem, pro elektronické komunikace, pro protipovodňovou a protierozní ochranu apod. bez plošného účinku – např. vodovod včetně automatické tlakové stanice a bodového zdroje vody (studna), kanalizace včetně odlehčovací komory nebo čerpací stanice odpadních vod, vedení vysokého napětí včetně trafostanice, vedení nízkého napětí, plynovod včetně regulační stanice, protipovodňová stěna nebo hráz, odvodňovací příkop nebo průleh včetně zasakovací jímky nebo výústního objektu, ochranný val apod.

Zásobování vodou a energiemi:

 • zdroje pitné vody - Koncepce zásobování vodou je v řešeném území stabilizována. Vlčková bude nadále zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě z vlastních vodních zdrojů ve třech tlakových pásmech. Vlčková má vlastní vodojem.

Nově budou části obce zásobovány pitnou vodou z vodovodních řadů II. tlakového pásma (HTP) a pitnou vodou z navrhovaných vodovodních řadů I. tlakového pásma (DTP).
Ostatní objekty, které zůstávají, budou i nadále zásobovány pitnou vodou z vlastních zdrojů - studní.
Rozvodná vodovodní síť bude sloužit i k požárním účelům. Vodovodní řady budou umístěny v rámci ploch bydlení, veřejných prostranství a dopravy a v rámci navržených ploch.
pro výtlačný vodovodní řad , vodojem a přívodní řad z VDJ do obce  a dále pro vodovodní řady zásobeny z ÚV Fryšták. Větve jsou v majetku obce, provozovány společností Moravská Vodárenská, a. s.

 • zemní plyn je dodáván STL plynovodem - TRANSGAS, s.p. Praha, RWE Česká republika a.s. - územím obce Vlčková prochází severně vedení STL plynovodu. Obec Vlčková bude nadále zásobována zemním plynem STL rozvodnou plynovodní sítí do které je zemní plyn dopravován STL přívodním řadem z obce Kašava. Koncepce zásobování plynem obce Vlčková je stabilizována. Obec Vlčková bude i nadále zásobována zemním plynem STL rozvodnou plynovodní sítí do které je zemní plyn dopravován STL přívodním řadem D90 z regulační stanice VTL/STL Kašava.  Navrženo je rozšíření STL plynovodní sítě pro nové zastavitelné plochy STL plynovody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci ploch veřejných prostranství, dopravy a dalších plochách s rozdílným způsobem využití, které tyto stavby připouští jako související technickou infrastrukturu. Navrhované plochy bydlení specifických forem a navrhované plochy rodinné rekreace nebudou zemním plynem zásobovány.

 • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika, s.r.o., k.ú. Vlčková je zásobováno elektrickou energií převážně z transformovny, která je v majetku E.ON Distribuce, a.s. zajišťující zásobování obce elektřinou. Vlčková bude i nadále zásobena z venkovního vedení VN 22kV č.729, které je napájeno z rozvodny 110/22 kV Slušovice. Pro zkvalitnění dodávky el. energie a v návaznosti na navržená zastavitelná území, bude třeba realizovat nové trafostanice vč. venkovních a kabelových přípojek na stávající vedení VN 22kV. Bude zachován stávající vyhovující systém. Obec bude nadále zásobována elektrickou energií z venkovního vedení VN 22kV č. 7295, které je napojeno z rozvodny Slušovice. Zásady koncepce rozvoje: Zajištění elektrické energie pro rozvojové plochy v obci Vlčková bude řešeno v návaznosti na optimální provoz energetických rozvodů. Stávající trafostanice je možno pro pokrytí nárustu výkonu přezbrojit na vyšší výkon. Trasy venkovního vedení VN 22kV jsou stabilizovány až na částečnou přeložku vedení VN 22kV č. 729 pro uvolnění zastavitelných ploch 3, 52. Navrhované plochy koridorů technické infrastruktury: TE 54 - pro přeložku vedení VN 22kV.

 • kanalizace - Koncepce odkanalizování včetně zneškodňování odpadních vod je stabilizována. Vlčková bude i výhledově odkanalizována oddílným kanalizačním systémem se zneškodňováním splaškových odpadních vod v obecní biologické ČOV.   Pro část navrhovaných ploch je navrženo prodloužení dešťových i splaškových kanalizačních stok. Dešťové vody budou v maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům. Splaškové odpadní vody z navrhovaných zastavitelných ploch v severozápadní části obce budou odváděny navrhovanou stokou splaškové kanalizace, zaústěnou do navrhované čerpací stanice ČS4 a navrhovaných výtlačným řadem odváděny do gravitačního systému splaškové kanalizace. Splaškové odpadní vody z navrhovaných ploch bydlení specifických forem a z navrhovaných ploch rodinné rekreace budou zneškodňovány samostatně v domovních ČOV, případně jímány v nepropustných jímkách na vyvážení. Navrhované kanalizační stoky v zastavěné a zastavitelném území budou umístěny v rámci ploch veřejných prostranství dopravy a dalších plochách s rozdílným způsobem využití, které tyto stavby připouští jako související technickou infrastrukturu.

 • vodní plochy a toky - plochy vodních toků a vodní plochy zahrnují plochy vodních toků a vodních ploch na celém katastrálním území Vlčková. S úpravami vodních toků se neuvažuje. U vodních toků zejména protékajících zastavěným územím bude zajištěn jejich přístup ( oboustranný manipulační pruh).

 • Protipovodňová opatření

Územní plán nenavrhuje další protipovodňovou ochranu obce Vlčková retenční nádrží (poldr) - stávající vodní nádrže na vodních tocích Kameňák a Ráztoka jsou dostatečnou ochranou před přirozenými povodněmi. Ochrana před bleskovými povodňemi - pozemky, pole, garáže, sklepy - spočívá v zavedení preventivních opatření před zalitím povrchovou vodou.

 • Pastevectví - Související stavby a zařízení sloužící pro zemědělství a pastevectví: jedná se o tyto stavby: - seníky a stodoly - stavby pro dočasné ukrytí a ochranu hospodářských zvířat před nepříznivými povětrnostními vlivy – tj. přístřešky pro hospodářská zvířata - kotce, stáje - zařízení, která slouží pouze pro umístění jednotlivých úlů s včelstvy a jsou nezbytná pro zajištění zemědělské produkce – tj. včelíny Pastevecká ohrada: dočasné ohrazení pastviny ze subtilní dřevěné konstrukce, která je tvořena nosnými sloupy (hranoly, kulatina atd.) zapuštěnými do rostlého terénu a vodorovně uloženými příčníky (latě, odkory, půlkulatina atd.) s průhledností minimálně 70% - Ohrady - je nutné v terénu umístit tak, aby nezabraňovaly volně žijící zvěři v průchodu krajinou, a rovněž tak, aby nebránily přístupu správce vodních toků k tokům.

Památky

 • Kříž u Kapličky
 • přírodní památka Bzová

RIS obce VLČKOVÁ