Odtokové poměry


Profily na Kameňáku a Ráztoce

Je znám pouze průměrný roční průtok v profilu HP C KamVl na Kameňáku. Na Ráztoce není zřízen žádný hlásný profil, ale na území katastru je retenční nádrž Rusava.

Qa = 0,094 m3/s

K. ú. Vlčková protéká Kameňák zástavbou obce jižním směrem:

od pramene v katastru obce na celkové délce 5,529 km.


Koryto Kameňáku je v k.ú. Vlčková (částečně) upraveno - provedena regulace toku, zpevněním břehů a koryta, pro ochranu komunikací a břehových linií. V obci má povodeň většinou bystřinný nebo prudší charakter, kdy voda náhle vystoupá a po kratší době se opět vrátí na původní úroveň do koryta. Největší nebezpečí však hrozí v četných místech snížených odtokových poměrů, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování - mostů, mostků, zatrubnění, propustků a lávek, u kterých pokud dojde k nápěchům (větví, splavenin) může dojít na řadě míst k vybřežení i když je objem vody korytem převoditelný.


Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů a lávek přes Kameňák.


Místa omezující odtokové poměry na Kameňáku v obci Vlčková