Preambule


Povodňový plán obce Vlčková je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany obce, je podkladem pro rozhodování povodňové komise (PK).

Tento Povodňový plán je zpracován v souladu se zákonem č.254/2001Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů a odvětvovou technickou normou vodního hospodářství TNV 75 2931.

Určuje a řeší organizační a technická opatření obce Vlčková potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku způsobených povodní. Vychází ze zkušeností posledních povodní a z charakteristiky území z hlediska hydrometeorologických, vodních a záplavových poměrů v oblasti umístění nemovitostí a dalších zařízení, z nutnosti organizovat přípravná opatření před povodní a technickoorganizační opatření při a po povodni.


Povodňovou komisi obce určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce a jejím základním úkolem je dohled nad plněním preventivních protipovodňových opatření a organizace zabezpečovacích a záchranných prací v případě povodně.


Povodní se ve smyslu § 64 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeně odtékat nebo odtéká nedostatečně, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy. Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku.


Nebezpečí povodně jsou situace zejména při:

  • dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,
  • déletrvajících srážkách, prognóze intenzivních srážek, náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo vzniku ledových zácep a nápěchů,
  • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY NA WEBU ZLÍNSKÉHO KRAJE SE VZTAHEM K POVODNÍM

 

povoden.kr-zlinsky.cz/            Digitální povodňový plán Zlínského kraje

meteoradar.kr-zlinsky.cz/       Aktuální meteorologická situace v kraji

www.kr-zlinsky.cz                   Web Zlínského kraje