Hydrologické údaje


Hlavním recipientem katastrálního území obce Vlčková je potok Kameňák, který zde pramení a protéká středem obce ve směru od severu k jihu. Pramení na severovýchodě katastru pod Oklukem (605 m) v nadmořské výšce cca 560 m n.m. a je ve správě Lesy ČR s.p. - ST - oblast povodí Moravy - Vsetín. Je hlavním recipientem dalších bezejmenných přítoků katastru Vlčková. V zastavěném území nemá žádné ucelené úpravy koryta. Po svém toku jsou provedeny nízké kamenné stabilizační stupně pro snížení podélného sklonu koryta. Zpevnění břehů je provedeno rovnaninovým kamenným záhozem.

Dalším, ovšem povodňově méně významným tokem, která se nachází v samém severním okraji katastru obce, je Ráztoka, která odtéká do stejnojmenné obce a do Rusavy západním směrem.


Zástavba v obci Vlčková je chaotická, využívající každý kousek rovinatého území. Obytné domy jsou postaveny i v inundacích toků a podél komunikace II/489 a navazující III/4892. Ploty dvorů sahají často až do průtočného profilu, takže přístup k vodoteči je ne všude snadný. Důsledkem takto vyvíjející se zástavby je hojné křížení místních komunikací s potokem s velkým množstvím mostů, mostků a lávek, stejně jako propustků, které mohou výrazně zhoršovat odtokové poměry svou výškou, průměrem i břehovým vetknutím.


V zastavěném území obce Vlčková se na vodním toku Kameňák nachází řada mostů o nedostatečné kapacitě a několik lávek pro pěší.


Inundační území je zde úzké, rychlost vybřežené vody však může být kritická a působit velké škody na majetku občanů i obce (podemletí cest a břehové nátrže). Dochází tak k zaplavování i místních zpevněných komunikací, a jejich degradaci i když jen nakrátou dobu. Možnost vzniku zátarasů z ledu, ale z dřevin a větví, u kapacitně nedostatečných mostků a propustků zvyšuje pravděpodobnost vybřežení vod.


Ke zvýšeným průtokům v Kameňáku dochází vzhledem k velikosti a tvaru povodí zejména při prudkých letních místních přívalových deštích a v jarním období při náhlém tání sněhu.


K největším povodním v obci Vlčková v nedávné době došlo v letech 2014, 2016, 2018 a 2019, po prudkém místním přívalovém dešti. Naopak v období katastrofální povodně v červenci 1997, která postihla převážnou část území Moravy, bylo zastavěné území obce Vlčková, vhledem ke svému situování (horní část toku), této povodně ušetřeno. I když povodňový přídatek Kameňáku do Dřevnice pak na dolním konci Vlčkové a Kašavy přispěl k povodni (retence VD Slušovice která leží na Dřevnici mezi Kašavou a Zlínem je dostatečná a tvoří účinnou obranou linii před povodněmi ve Slušovicích a ve Zlíně.

Při posledních povodních ve Vlčkové na vodním toku Kameňák byl většinou vyhlášen maximálně II. stupeň povodňové aktivity. Došlo tedy k vybřežení potoku jen na některých kritických místech, a došlo ke škodám - byly podemlety břehy koryta, opěrné zdi i části komunikací a poškozeno několik lávek a zatopeny sklepy a garáže rodinných domů v inundaci.


Kameňák je ve správě Lesů ČR, s.p., správa toků - Oblastní ředitelství Zlín. Potok teče kritickou infrastrukturu obce a má řadu bezejmenných přítoků, zejména v zalesněné východní části katastru.

Ohrožení vzniká zejména součtem povodňových vod Kameňáku s rozvětveným povodím pro střed a dolní konec obce a následně pro Kašavu.


Mapa vodních toků v katastru obce


Letní hydrologický režim

Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových, tak déletrvajících vodnatých srážek.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které ohrožují obec Vlčková se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na Kameňáku, je tento jev výrazně omezen bystřinným charakterem toků, kdy k nápěchům nemůže na mostcích a lávkách docházet, kritická je ovšem situace na propustcích toků pod komunikacemi v obci a ve vetknutí pylonů mostů. Hrozí tak významné zvýšení hladin při jarním tání sněhové pokrývky z Hostýnských vrchů doprovázeném dešťovými srážkami.