Opatření k ochraně před povodněmi


Přípravná opatření, související s povodňovým plánem:

 1. povodňové prohlídky - prohlídková služba obce provádí prohlídku kritických míst a ohrožených úseků v době jarního tání, souvislého zámrazu a při srážkách větších intenzit. Zjištěné nedostatky hlásí předsedovi povodňové komise.
 2. předpovědní povodňová služba – informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí příchodu povodně, o jejím vzniku, a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. 

Za hrozící povodňové situace:

 • Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především v souvislosti s hlášením předpovědní služby.
 • Na základě dosažení limitu pro 2. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou komisi obce předseda nebo pověřený člen povodňové komise.
 • Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity zajišťuje hlásná služba OÚ na základě určení starosty obce (který je rovněž předsedou povodňové komise obce).
 • Při vyhlášení 2. i 3. stupně povodňové aktivity provede předseda PK ohlášení tohoto stavu rovněž povodňové komisi ORP Zlín.
 • Po pominutí nebezpečí odvolává předseda povodňové komise prostřednictvím hlásné služby OÚ jednotlivé SPA a jejich odvolání se zapisuje do povodňové knihy.
 • Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise a Důležité kontakty  tohoto Povodňového plánu obce Vlčková. Uvedené údaje se pravidelně nejméně jednou ročně aktualizují.
 • Povodňová komise vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o povodňových prohlídkách, hlášeních, obdržených a vydaných výstrahách, průběhu povodně a všech opatřeních, která mají vztah k této mimořádné události. Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů.

Sledování vodních stavů v rozhodném hlásném profilu kategorie C (profil HP C KaVl na Kameňáku)

HP C KaVl – tento rozhodný hlásný profil pro obec Vlčková slouží k vizuálnímu sledování měření výšky hladiny na Kameňáku a má funkci varování členů PK obce Vlčková o nenadálém zvýšení stavu hladiny v korytě Kameňáku (Ráztoky), kontrolní a evidenční funkci vzhledem k dosahování kulminačních stavů, doby příchodu povodňové vlny, a/nebo ústupu kulminačních stavů v obci.

 • při upozornění nebo výstraze ČHMÚ - kontrola hlídkou 1 x denně
 • při dosažení 1. SPA - kontrola hlídkou 2 x denně
 • při dosažení a vyhlášení 2. SPA - kontrola hlídkou 3 x denně
 • při dosažení a vyhlášení 3. SPA - častěji podle potřeby a požadavků PK obce