POVODŇOVÝ PLÁN OBCE VLČKOVÁ (Zlínský)

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Vlčková IDdPP:11674 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o (www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Vlčková, 763 19 Vlčková, podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Zlín. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Vlčková a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí na vlc.povodnoveplany.cz.      

 

Vodní toky

  • Kameňák
  • Ráztoka

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Moravy, s. p., Brno
zn. PM-10816/2023/5419/ju
ze dne 21. 3. 2023

Lesy České republiky, s. p., OŘ Zlín
Č. j.: LCR957/050795/2023
ze dne 31. 3. 2023
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:

Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství,

soulad s p.pl. vyš.spr.celku čj. MMZL 90925/2023 OŽPaZ
ze dne 28. 4. 2023

Osoba zodpovědná za GDPR:
Bc. Jarmila Sládková, tel: 774 950 005, email: jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část 04.2023
organizační část 04.2023
grafická část 04.2023
přílohy 04.2023
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 04.2023
offline verze 01.2023
digitalizovaná verze 04.2023
databáze POVIS 04.2023

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.
02.2022