Organizace povodňové služby


Ústřední řízení ochrany před povodněmi a výkon dozoru nad ní přísluší ministerstvu ŽP.


Ústřední řízení záchranných povodňových prací, pokud je provádějí sbory požární ochrany, přísluší ministerstvu vnitra ČR.


Ochranu před povodněmi v celém rozsahu připravují, organizují, řídí, kontrolují a činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi koordinují ve svých územních obvodech příslušné povodňové orgány.


Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.


Tab. Časový plán pro vyrozumění Povodňové komise obce

Čas Č

Popis činnosti

Č + 0

Některý z pověření členů PK obdrží zprávu o blížící se povodni.

do Č + 10 min

Člen PK prověří zpětným dotazem pravdivosti zprávy.

v Č + 10 min

Vyrozuměný člen PK vyrozumí ostatní členy PK.

v Č + 1 hod

Musí být vybraní členové PK na pracovišti PK.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře:

  • od obyvatel obce - voláním starostovi
  • od členů JSDH obce Vlčková
  • od HZS Zlínského kraje
  • od PK ORP Zlín - voláním starostovi
  • od KPK Zlínského kraje - voláním starostovi
  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • z hromadných sdělovacích prostředků

Vlastní hlásnou a hlídkovou povodňovou službu obce Vlčková zabezpečuje předseda povodňové komise - v součinnosti se členy své PK obce Vlčková a dále v součinnosti s jednotkou SDH obce Vlčková.


Orgány a organizace, zejména ty, které zajišťují telekomunikační služby, jsou povinny přednostně zabezpečovat komunikaci zpráv a hlášení předpovědní a hlásné povodňové služby ve věcech ochrany před povodněmi.


Způsoby komunikace

Spojení telefonické mobilními telefony. V případě selhání těchto prostředků volí způsob komunikace předseda PK.


Správci vodních toků, vlastníci nebo uživatelé VH děl a nádrží ve vodních tocích, jakož i ti, jejichž majetek by mohl vznik povodně nebo její průběh ovlivnit, jsou povinni činit opatření na ochranu před povodněmi nebo při zmírňování jejich škodlivých účinků nebo následků v rozsahu rozhodnutí povodňových orgánů. Povodňové orgány ukládají tyto povinnosti jen v nevyhnutelně potřebném rozsahu.


Předpovědní povodňovou službu poskytuje ČHMÚ ve spolupráci se správci vodních toků (Povodí Moravy s.p. a Lesy ČR s.p. OŘ jižní Morava, Zlín).


Spojení na ČHMÚ Brno

Adresa: Kroftova 2578/43, 616 67 Brno

Tel.: 541 212 485; 541 421 071; 541 421 022

Fax: 541 421 019

E-mail: ohbrno@chmi.cz


Aktuální informace na www.chmi.cz › hydrologie › povodňová služba


Na předpovědní službě se podílejí i další orgány a organizace podle povodňových plánů a pokynů povodňových orgánů.