Protipovodňová opatření v zájmovém území


V zájmovém území dochází k bleskovým povodním a bahnotokům při přívalových srážkách, ledovým jevům a naplaveninám v místech OOP. Jedná se o jev, který lze stěží předvídat. Obranou je posílení retenčních schopností krajiny, realizace liniových opatření na zemědělské půdě  (remízky, meze, příkopy, zatravnění) a také přírodě  blízká opatření na menších tocích, jako jsou např. rybníky, mokřady a/nebo suché poldry.

Dále viz. grafická část – Mapa protipovodňových opatření